Tuesday, October 23, 2012


Never Trust someone who Lies to you.... Never Lie someone who Trust you..... ♥
ඔබට බොරැ කියන කෙනෙක්ව කවදාවත් විශ්වාස කරන්න එපා.... ඒ වගේම, ඔබව විශ්වාස කරන කෙනෙක්ට කවදාවත් බොරැ කියන්න එපා...

No comments:

Post a Comment